Oficjalna strona Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej

Środowisko przyrodnicze

       Ze względu na przynależność Medyki do podkarpackiej strefy klimatycznej klimat jest zróżnicowany. W zimie w przypadku mas powietrza z kierunku zachodniego występują często odwilże i porywiste wiatry. Lata bywają chłodne i burzliwe. Glebostan okolic Medyki zaliczany jest do najwydatniejszych, gdyż występują na nim czarnoziemy wytworzone z lessów. Jednak większość gleb to gleby mineralne klasy III.

        W okolicy Medyki i Hurka występuje rzadki rodzaj roślinności, m.in. orzech wodny oraz jego odmiana zwana kotewką europejską. Rośliną będącą pod ochroną jest szachownica kostkowata, występująca oprócz okolic Medyki na łąkach Stubna, Leszna, w dolinie Sanu, Wiaru i Wiszni.

        Do rzadkiej roślinności występującej na omawianym obszarze możemy zaliczyć: przylaszczkę pospolitą, pierwiosnka, ostrożeń łąkowy, zimowit jesienny, kosaciec syberyjski, salwinię pływającą. Na terenie gminy Medyka na granicy Siedlisk i Jaksmanic, położony jest rezerwat przyrody "Skarpa Jaksmanicka" o powierzchni 1,93 ha. Znajduje się tutaj kolonia lęgowa objętej ochroną - żołny, która zajmuje skarpę lessową. W Polsce gnieździ się zaledwie około 50 par i jest to jedno z nielicznych miejsc występowania tego ptaka. Żołna, jako gatunek niezmiernie rzadki i ściśle chroniony, ujęta jest w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt". Lasy otaczające Medykę w przeszłości stanowiły rozległe tereny. Charakteryzowały się rozmaitością drzewostanu oraz były siedliskiem licznych gatunków zwierząt. Rozwój cywilizacji spowodował gwałtowną eksploatację lasów i zmniejszenie ich obszaru.
        W istniejącym obecnie na terenie gminy Medyka środowisku leśnym (ok. 39 ha) spotkać można: sarny, lisy, zające. Wzdłuż Sanu, który stanowi zachodnią granicę gminy, prowadzą trasy wiosennych i jesiennych przelotów ptaków wędrownych. Zatrzymują się tutaj na żer i odpoczynek takie gatunki, jak: kaczka hełmiasta, edredon, brodziec śniady, gęś białoczelna, tracz bielaczek i kamusznik.

2020  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej
www.medykastowarzyszenie.pl