Oficjalna strona Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej

Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI MEDYCKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej zwane w dalszej części Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 20 poz. 104 i z 1990 roku Nr 14 poz. 86 ) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Medyka, 37-732 Medyka.
§ 4
Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem:
Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Medyckiej
37 – 732 Medyka
§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
  • Aktywizowanie i inspirowanie środowiska lokalnego.
  • Promowanie Gminy Medyka i jej mieszkańców.
  • Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i religijnego.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i problemów społecznych.
  • Podejmowanie działań służących ochronie przyrody.
  • Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych.
  • Prowadzenie działalności charytatywnej.
  • Opieka nad miejscami pamięci narodowej i podtrzymywanie pamięci rodu Pawlikowskich z Medyki.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
  • Integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
  • Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, wystaw, konkursów oraz zespołów zainteresowań.
  • Organizowanie zajęć o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym
   w celu promocji zdrowego trybu życia.
  • Organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów, sympozjów i wykładów.
  • Działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
  • Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
   i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia.
  • Prowadzenie kwest, zbiórek i innej działalności charytatywnej.
  • Działania mające na celu odnowienie pomników, cmentarzy i innych obiektów
   o charakterze zabytkowym.
  • Tworzenie archiwum związanego z historią Medyki i okolic.
  • Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11.
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  • złoży deklarację członkowską na piśmie;
  • urodziła się lub zamieszkuje w Medyce albo przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansowa, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członków honorowych powołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek dziesięciu członków, większością 3/4 głosów.

5. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, spotkaniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków, projektów uchwał co do działalności Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązki:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Ponadto posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający poza tym mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
8. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
9. Utrata członkostwa następuje:
- po pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu;
- wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) nie płacenia składek w okresie co najmniej pół roku;
d) na pisemny wniosek pięciu członków;
e) utraty praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu;
f) śmierci członka Stowarzyszenia;
g) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną Stowarzyszenia.
10. Od Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§ 13
Kadencja władz:
1. Kadencja wszystkich władz wybieranych do Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 14
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przez terminem zebrania.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwały zmian w statucie
3. Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalenie dochodów i wydatków Stowarzyszenia.
7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich raz na dwa lata oraz innychświadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania i przyjęcia członka honorowegoStowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jegomajątku.
11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 15
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje co najmniej dwu członków Zarządu, w tym Prezes.
2. Zarząd składa się z:
a) Prezes;
b) Wiceprezes;
c) Sekretarz;
d) Skarbnik;
e) Członek Zarządu.
Zarząd wybiera spośród swoich członków poszczególne funkcje Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
  • Realizacja celów Stowarzyszenia;
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  • Kierowanie pracą Stowarzyszenia;

  • Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;

  • Podejmowanie uchwał w sprawach bieżącej pracy Stowarzyszenia i zabezpieczania jej majątku;
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  • Przyjmowanie i zwalnianie członków;
  • Wszelkie inne czynności wynikające z dokumentowania prac Stowarzyszenia oraz ewidencjonowania obrotu wartościami finansowymi i ich stosownego rozliczania.

§ 16

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz członek Zarządu działający łącznie.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków komisji.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • Kontrolowanie działalności Zarządu;
  • Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
  • Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub posiedzenia Zarządu;
  • Składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
  • Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 18

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków składu organów czasie kadencji.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:a) ze składek członkowskich;b) darowizn, spadków i zapisów;c) dotacji i ofiarności publicznej;d) rowadzonej działalności gospodarczej;e) inne wpływy i dochody.

2. Wszelkie środki pieniężne przechowywane mogą być na koncie Stowarzyszenia lub kasie Stowarzyszenia. Kasa Stowarzyszenia przechowuje środki podręczne, nie więcej jak wartość najmniejszego wynagrodzenia miesięcznego.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku podejmuje Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2020  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej
www.medykastowarzyszenie.pl